ខនត្រូលយូនៀន

ខនត្រូលយូនៀន គឺជាបណ្តាញប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យ និង មន្ទីរពិសោធន៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។ យើងមាន ឯកទេសខាងអធិការកិច្ច(ត្រួតពិនិត្យ) និងឃ្លាំមើលទំនិញ លំដាប់ពិភពលោកប្រកបដោយភាពម្ចាស់ការ។ ជាមួយនឹង សមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហា ប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់ សេវាកម្មប្រកបដោយឯកទេស និងចំណេះដឹងអំពីផលិត ផល ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់សេវាកម្មគ្រប់ គ្រងលើភស្តុភា គុណភាព និងបរិមាណ តាំងពីនៅ ប្រទេសដំបូងទៅដល់ប្រទេសគោលដៅចុងក្រោយ ដោយ បើកទូលាយឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់អតិថិជន។

Control Union and NIOZ start spin-out for ballast water testing

Control Union and NIOZ start spin-out for ballast water testing

Control Union and NIOZ have joined forces to establish a spin-out company to perform ballast water testing...

អានបន្ថែម

Organic Cotton Market Report 2016 released

Organic Cotton Market Report 2016 released

Textile Exchange has released The Organic Cotton Market Report 2016. It is an industry wide document as well as an...

អានបន្ថែម